FAQ

TRUDNE PYTANIA I
WYCZERPUJĄCE ODPOWIEDZI

Jakie są objawy autyzmu?

Jeśli Twoje dziecko:

  1. Nie nawiązuje i nie podtrzymuje kontaktu wzrokowego, dziecko nie wskazuje palcem, nie używa gestów, mimika jest mało wyrazista, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, nie bawi się z dziećmi, bawi się samo, woli starsze dzieci, nie dostrzega u innych osób smutku czy radości
  2. Nie mówi i jednocześnie nie używa gestów i mimiki, żeby porozumiewać się z innymi osobami, mówi, ale powtarza reklamy, fragmenty bajek albo wypowiedzi innych osób, mówi, ale nie lubi rozmawiać, nie zadaje pytań, mówi, ale tylko o tym, czym się interesuje, używa bardzo bogatego słownictwa jak na swój wiek z zakresu tych dziedzin, które je interesują,
  3. Bardzo intensywnie się czymś interesuje, często powtarza różne zachowania, bardzo lubi porządek, nie lubi zmian, wykonuje różne nietypowe ruchy np. dłońmi czy palcami, używa zabawek w nietypowy sposób, ustawia zabawki w rzędach, lubi powtarzalność

a może przejawia jeszcze inne, niepokojące zachowania, to znak, że należy udać się z nim na diagnozę, aby odpowiednio przeszkoleni specjaliści stwierdzili, czy nie przejawia zaburzeń ze spectrum autyzmu.

Należy pamiętać, że dziecko z autyzmem wcale nie musi aktywnie unikać innych osób, może nie mieć trudności z przytulaniem się, może nie zatykać uszu, nie podskakiwać, może świetnie mówić i mieć inteligencję znacznie wyższą niż jego rówieśnicy! A przy tym – prawidłowo postawioną diagnozę autyzmu.

Nie należy zapominać także, że stwierdzanie, czy dziecko ma autyzm czy nie, to zadanie całego zespołu diagnostycznego, w tym lekarza psychiatry dziecięcego, a nie mamy, babci, pediatry, psychologa, który nie specjalizuje się w diagnozach tego typu. Chociaż każda z tych osób może mieć najszczersze intencje i kierować się autentyczną chęcią pomocy.

Jeżeli rodzic podejrzewa u swojego dziecka autyzm, należy postąpić w jedyny słuszny sposób – umówić się na diagnozę w tym kierunku w placówce, która się w takich diagnozach specjalizuje i uczynić to możliwie najwcześniej. Im wcześniej zostanie postawiona prawidłowa diagnoza, tym lepsze będzie życie dziecka i jego rodziny. Zapraszamy do nas!

Jakie są zadania nauczyciela wspomagającego?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. do zadań Nauczyciela współorganizującego należy:

  • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych dostosowanych do programu edukacyjno-terapeutycznego.
  • Prowadzenie wraz z innymi nauczycielami, specjalistami oraz wychowawcami pracy wychowawczej dzieci.
  • Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli.
  • Udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy.
  • Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Chcąc wyjaśnić w bardziej przystępny sposób, jakie zdania ma nauczyciel wspomagający, można powiedzieć, że przede wszystkim jest on obecny w klasie podczas lekcji i wspiera uczniów, którzy potrzebują pomocy podczas wykonywania zadań czy w relacjach z rówieśnikami. A po lekcjach może prowadzić zajęcia indywidualne, dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy i uprawnień, często bowiem jest psychologiem czy pedagogiem. Możliwość pracy z uczniem w kontakcie indywidualnym oraz podczas lekcji pozwala nauczycielom wspomagającym na skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie trudności uczniów.

Ile osób jest w klasie integracyjnej?

Obowiązujące przepisy nie określają minimalnej liczby uczniów pozwalającej na utworzenie oddziału integracyjnego. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. Dyrektor dokonuje doboru uczniów do oddziału integracyjnego, za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być wyższa, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. Oprócz uczniów niepełnosprawnych klasę integracyjną tworzą uczniowie nie wymagający dodatkowej pracy terapeutycznej. W klasie integracyjnej szkoły podstawowej pracuje równocześnie dwóch nauczycieli – nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający. Nauczyciel prowadzący jest głównym organizatorem procesu dydaktyczno– wychowawczego, a nauczyciel wspomagający współorganizuje ten proces.

Ile wynoszą opłaty w przedszkolu i szkole?
Czesne w przedszkolach:
450 zł
270 zł – (ZA, sprzężona)

Czesne w szkole:
550 zł
300 zł – (ZA, sprzężona)

Wyżywienie dzienne w przedszkolach/szkole:
15 zł

Dlaczego moje dziecko nie patrzy na mnie i nie chce się przytulać?

Kontakt wzrokowy jest jedną z kluczowych umiejętności w rozwoju społecznym, a dzieci dzięki niemu uczą się nie tylko komunikacji, ale również wyrażania emocji i odczytywania ewentualnego zagrożenia. Przyczynami braku kontaktu wzrokowego mogą być: zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia integracji sensorycznej, stres. Częstym zachowaniem dziecka niepokojącym rodziców jest również unikanie przytulania. Przyczyn takiego zachowania może być wiele, od banalnych: jak etap rozwoju, temperament czy preferencje, po różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne czy integracji sensorycznej. Zarówno nieprawidłowości w nawiązywaniu, jak i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego oraz niechęć do przytulania się wymagają za każdym razem szerszej diagnostyki, tak by szybko wyjaśnić ich przyczyny i podjąć kroki terapeutyczne.

Karolina Augustak – Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dlaczego moje dziecko krzyczy, piszczy, rzuca przedmiotami, niszczy je, gdy czegoś mu zabraniam?
Dziecko, tupiąc, rzucając przedmiotami i krzycząc, okazuje swoje niezadowolenie i próbuje osiągnąć swój cel. Nie opanowało ono jeszcze umiejętności wyrażania swoich emocji w inny, akceptowalny społecznie sposób. System nerwowy dziecka na tym etapie ma swoje ograniczenia, jest jeszcze niedojrzały i z każdym dniem się rozwija. Krzyczenie, tupanie, wymachiwanie rękami to objawy złości i niezadowolenia, których maluch nie potrafi jeszcze przekazać nam słowami. Kluczową rolą rodzica jest zrozumienie, co leży u podłoża takiego wybuchu, aby móc mu w przyszłości zapobiec. Umiejętność przestrzegania zasad oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, a przede wszystkim właśnie z frustracją, to ważny element w późniejszym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Co więcej, przeżywanie frustracji przez dziecko jest istotnym elementem jego rozwoju. Jeśli jednak takie zachowania utrzymują się przez dłuższy czas, nasilają lub rodzic nie jest w stanie samodzielnie i skutecznie nauczyć dziecko wyrażania emocji w inny sposób, dobrym rozwiązaniem będzie wizyta u psychologa, który pomoże ustalić ich przyczyny i wskaże dostępne formy pomocy.

Mgr Justyna Zaborek – Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dlaczego moje dziecko często zatyka uszy i nie lubi niektórych dźwięków?
Przyczyną zatykania uszu oraz braku tolerancji niektórych dźwięków przez dziecko jest prawdopodobnie nadwrażliwość słuchowa związana z zaburzeniami integracji sensorycznej. Dzieci z nadwrażliwością słuchową całkowicie inaczej odbierają dźwięki pochodzące z otoczenia; są one dla nich nieprzyjemne lub wręcz bolesne (stąd zatykanie uszu). Dyskomfort mogą wywoływać również dźwięki ogólnie uważane za przyjemne (jak szum morza). Dzieci nadwrażliwe słuchowo z jednej strony starają się unikać miejsc o dużym natężeniu dźwięków, z drugiej jednak same wytwarzają hałas: krzyczą, płaczą. Zdarza się, że dziecko nie radząc sobie z dobiegającymi z otoczenia dźwiękami, wybucha gniewem, staje się agresywne; ponadto mogą wystąpić u niego problemy z koncentracją, nadpobudliwość czy wzmożona nerwowość. W takiej sytuacji wskazana jest konsultacja ze specjalistą – terapeutą integracji sensorycznej.

Mgr Aleksandra Cioś – Psycholog, Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Czy przedszkole współpracuje z poradnią i specjalistami?
Tak. W każdym z trzech Przedszkoli Stonoga zatrudnieni są specjaliści z dziedziny psychologii, logopedii, neurologopedii, integracji sensorycznej, a także pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni oraz terapeuci ręki. Ponadto nasze Przedszkole współpracuje z Poradnią SPINACZ będącą częścią Grupy Edukacyjnej STONOGA. Udzielamy specjalistycznej pomocy diagnostycznej oraz terapeutycznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Realizujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W placówkach Grupy Edukacyjnej Stonoga możliwe jest zdiagnozowanie dziecka, a także zorganizowanie terapii bez konieczności dowożenia do innych placówek. Dzięki stałej współpracy specjalistów z nauczycielami oraz rodzicami zapewniamy dzieciom najwyższą jakość opieki, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę ich funkcjonowania.

mgr Karolina Dobrzyńska – pedagog specjalny, terapeuta ręki

Jak przebiega adaptacja w naszym przedszkolu?
W naszym przedszkolu adaptacja przebiega komfortowo, z poszanowaniem potrzeb i emocji dziecka i rodzica. Uwzględnianie są indywidualne potrzeby każdego dziecka, a także oczekiwania rodziców. Podczas pierwszej rozmowy nauczyciel uzyskuje informacje o funkcjonowaniu dziecka, jego umiejętnościach, ale również o ewentualnych trudnościach. Następnie wspólnie z rodzicem podejmuje decyzję dotyczącą czasu pobytu malucha w placówce oraz odpowiada na pytania opiekunów. Adaptacja bywa procesem złożonym i trudnym, dlatego jej przebieg jest zróżnicowany czasowo u każdego dziecka. Rodzice mają możliwość towarzyszenia swoim pociechom podczas pierwszych dni w placówce. Pomaga to budować zaufanie i daje poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolach Stonoga posiadają doświadczenie we wspieraniu zarówno dzieci, jak i rodziców w procesie adaptacji.

mgr Sylwia Dziuba – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jakie są zajęcia dodatkowe w przedszkolu?
W Przedszkolach Stonoga zwracamy szczególną uwagę na wszechstronny rozwój dziecka, czego dowodem jest bogata oferta zajęć dodatkowych, wykraczających poza obowiązkowo realizowaną podstawę programową. Zajęcia te wspierają funkcjonowanie dzieci w sferze emocjonalnej, społecznej, intelektualnej oraz ruchowej. Są one prowadzone przez wykwalifikowane osoby z pasją oraz dużym doświadczeniem.
Pakiet zajęć dodatkowych obejmuje: rytmikę, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, dogoterapię, język angielski. Dodatkowo nasi nauczyciele prowadzą cykl zajęć o zróżnicowanej tematyce, np. zajęcia kulinarne, bajkoterapię, zajęcia plastyczne, doświadczanie świata, zajęcia ruchowe z elementami metody W. Sherborne. Istnieje również możliwość zapisania dziecka na zajęcia z nauki gry na pianinie. We wszystkich proponowanych zajęciach mogą uczestniczyć zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

mgr Magdalena Prokopiuk – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dlaczego moje dziecko nie śpi i zawiesza się?
Dzieci w ciągu dnia mają dostarczanych wiele bodźców zewnętrznych, które wpływają na ich funkcjonowanie psychiczne i fizyczne. Aby mogły prawidłowo się rozwijać, należy zapewnić im optymalną ilość aktywności, które będą dostosowane pod względem intensywności oraz wieku. Podczas snu dziecko regeneruje swój organizm, mózg analizuje i przetwarza informacje, które zostały dostarczone w ciągu dnia. Niedobór snu może mieć negatywny wpływ na uwagę, koncentrację, efektywność działania i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne. Jeśli rodzic obserwuje u swojej pociechy trudności z zasypianiem, wybudzanie się, niespokojny sen lub też zauważa, że dziecko zamyśla się, zapatruje, traci koncentrację, nie słucha poleceń itp. powinien udać się na konsultację do specjalisty (np. psychologa), który pomoże w odnalezieniu przyczyn tych trudności, co w dalszej kolejności przełoży się na poprawę komfortu w codziennym funkcjonowaniu nie tylko dziecka, ale i całej rodziny.

mgr Kinga Marzec – psycholog, terpeuta integracji sensorycznej

Jak uzyskać orzeczenie/diagnozę?
W przypadku, gdy rodzice obserwują u dziecka trudności w rozwoju mowy, rozwoju ruchowym, trudności emocjonalne, społeczne, zaburzenia snu itp., powinni jak najszybciej zgłosić się na DIAGNOZĘ do publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, psychologiczno – pedagogicznej, do placówki medycznej lub oświatowej.
Niektóre diagnozy, np. autyzmu, upośledzenia umysłowego czy afazji, pozwalają na uzyskanie ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, które wydają wyłącznie publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Posiadanie takiego orzeczenia skutkuje otrzymaniem bezpłatnej pomocy terapeutycznej na ternie przedszkola lub szkoły (psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę SI).
Ponieważ czas oczekiwania na DIAGNOZĘ w placówkach publicznych, zarówno oświatowych, jak i medycznych, z roku na rok się wydłuża, warto rozważyć skorzystanie z usług poradni niepublicznej, aby przyspieszyć ten proces, a dzięki temu wcześniej rozpocząć pracę nad trudnościami obserwowanymi u dziecka i zyskać większą szansę na ich wyeliminowanie.
Serdecznie zapraszamy na diagnozy do naszej poradni – Poradni Specjalistycznej Spinacz.
Zapewniamy nie tylko krótki czas oczekiwania, ale także rzetelną, konkretną pomoc doświadczonych diagnostów, udzielaną w atmosferze szacunku i dialogu, wydajemy pełną i profesjonalną dokumentację oraz wskazujemy kierunek działań rodziny, który w możliwie najszybszym czasie pomoże poprawić poziom funkcjonowania dziecka.

Katarzyna Sołowiej neurologopeda, członek zespołu diagnostycznego i dyrektor Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Spinacz,
neurologopeda w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Stonoga

Czy da się wyleczyć autyzm?
Autyzm nie jest chorobą tylko zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (mózgu), dlatego też nie da się z niego wyleczyć. Osoba z diagnozą autyzmu, może doświadczać pewnych trudności (głównie w sferze kontaktów społecznych) przez całe życie. Należy jednak podkreślić, że wczesna diagnoza oraz objęcie dziecka wielospecjalistyczną terapią w znacznym stopniu poprawiają jakość życia jego i jego rodziny oraz minimalizują występowanie niechcianych objawów. Specjaliści tacy jak psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, po dobraniu odpowiednich metod, pracują nad usprawnianiem zaburzonych funkcji (rozwijanie mowy, motoryki, myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego, zdolności zaradczych, usprawnianie kompetencji emocjonalno – społecznych). Dzięki kompleksowej terapii dziecko lepiej funkcjonuje w środowisku rodzinnym, rówieśniczym oraz sprawniej rozwija zdolności poznawcze i nabywa umiejętności szkolne. Dorosłe osoby z autyzmem mogą z powodzeniem funkcjonować w społeczeństwie, pełnić ważne funkcje i wykonywać różnorakie zawody.

mgr Katarzyna Kuśmirska psycholog i członek zespołu diagnostycznego w Poradni Specjalistycznej Spinacz,
psycholog oraz zastępca dyrektora w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Stonoga

Metody pracy z dzieckiem z autyzmem

Wszelkie metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z autyzmem mają ten sam cel – usprawnianie zaburzonych sfer rozwojowych oraz poprawę ogólnego stanu dziecka, aby mogło ono jak najlepiej funkcjonować w środowisku. Wyróżniamy dwa rodzaje metod: dyrektywne oraz niedyrektywne. Pierwsze z nich opierają się na podejściu behawioralnym, nagradzaniu pożądanych zachowań np. przy użyciu nagród oraz eliminowaniu niepożądanych,. Z kolei metody niedyrektywne skupiają się podążaniu za dzieckiem, powstrzymywaniu się od wydawania poleceń przez terapeutę, uczestnictwie w aktywnościach wybranych przez dziecko. W pracy z dzieckiem z autyzmem bardzo istotny jest dobór odpowiednich metod w zależności od jego potrzeb, możliwości i barier, natomiast w czasie terapii konieczna jest systematyczna i intensywna praca. Należy podkreślić, że nie istnieje jedna metoda, która będzie skuteczna w przypadku każdego dziecka. Dlatego pracownicy placówek Grupy Edukacyjnej Stonogą uczestniczą w wielu kursach, co daje możliwość poznania licznych metod, a następnie dopasowania ich do potrzeb naszych podopiecznych.

Mgr Karolina Karcz pedagog specjalny, terapeuta ręki i członek zespołu diagnostycznego w Poradni Specjalistycznej Spinacz,
nauczyciel i zastępca dyrektora w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Stonoga 2

Jak przebiega rozwój mowy dziecka?
Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy o prawidłowym rozwoju osiągają te same etapy w rozwoju mowy w tym samym wieku. Dziecko podejmuje aktywność początkowo głosową, a potem słowną spontanicznie, naprzemiennie z dorosłym, z przyjemnością i bardzo często. Dziecko w wieku 0 – 3 miesięcy komunikuje się głównie za pomocą krzyku i płaczu, głuży w wieku 2 – 3 miesięcy, w wieku 6 – 12 miesięcy gaworzy, w wieku 12 miesięcy używa ok. 3 wyrazów, 18 miesięcy – ok. 50 wyrazów, w wieku 2 lat posługuje się już ok. 300 wyrazami oraz łączy proste słowa, w wieku 3 lat buduje zdania pojedyncze i złożone, prowadzi dialog, wypowiada większość głosek, a jego zasób słownikowy liczy ok. 1 tys. słów. Do 3 r. ż. opanowuje podstawy w rozwoju mowy, a w kolejnych latach doskonali tylko opanowane umiejętności w zakresie budowania zdań, rozwijania słownictwa oraz wypowiada kolejne głoski. Do końca 6 r. ż. rozwój mowy jest zakończony. Odstępstwa od powyższego opisu nie są wskazaniem do bezczynnego czekania, lecz do konstruktywnego działania: zgłoszenia dziecka na diagnozę logopedyczną, a w razie potrzeby rozpoczęcie terapii logopedycznej oraz rzetelne realizowanie zaleceń logopedy w środowisku domowym, co pomoże wyeliminować opóźnienie w rozwoju mowy.

Katarzyna Sołowiej neurologopeda, członek zespołu diagnostycznego i dyrektor Niepublicznej Poradni Specjalistycznej Spinacz,
neurologopeda w Niepublicznym Przedszkolu Muzycznym Stonoga

Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w domu?
Ważne jest, aby pamiętać o tym, iż autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, dlatego praca z dzieckiem musi dotyczyć wszystkich sfer rozwojowych. Dziecko rozwija się nieustannie, więc jego „terapia” trwa cały czas i nie może się ograniczyć tylko do planowych zajęć z terapeutą. Nie powinno się też zapominać, że pracujemy przede wszystkim z DZIECKIEM, które oprócz specjalistycznych oddziaływań potrzebuje też typowego dzieciństwa czyli zabawy, wspólnego spędzania czasu z rodziną i obowiązków adekwatnych do jego wieku i możliwości. Praca z dzieckiem w domu nie musi polegać na wykonywaniu zadań z kart pracy, a rodzic nie może przecież być terapeutą, bo ma inną, donioślejszą rolę do spełniania w życiu dziecka. Dobrym pomysłem jest w świadomy sposób angażować dziecko w życie rodzinne i poprzez naśladowanie, wykonywanie wspólnych czynności-UCZYĆ je. Postawmy na regularność i stałość w porządku dnia; bazujmy na mocnych stronach dziecka; pozytywnie je wzmacniajmy; stwarzajmy atmosferę bezpieczeństwa i troski; wreszcie pomóżmy właściwie zorganizować dziecku miejsce do nauki, zabawy, ale też odpoczynku. Możliwości pracy z dzieckiem w domu jest wiele. Dzięki stałemu kontaktowi z terapeutami prowadzącymi dziecko, rodzic będzie miał bieżące, regularnie aktualizowane wskazania do pracy z dzieckiem w domu dopasowane do swojej pociechy. Warto zaznaczyć, że kontunuowanie oddziaływań terapeutów w domu jest jednym z najlepszych sposobów na przyspieszenie opanowanie przez dziecko ćwiczonych umiejętności.

Agnieszka Siepsiak, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

Dlaczego moje dziecko ma problem z czytaniem i pisaniem?
Problemy z czytaniem i pisaniem mogą być skutkiem występujących u dziecka trudności rozwojowych, np. wad wymowy, wzroku czy słuchu. Dlatego też bardzo ważne są konsultacje ze specjalistami, którzy potwierdzą lub wykluczą występowanie dysfunkcji. Jeśli trudności te nie są wynikiem problemów medycznych, należy zastanowić się czy dziecko poświęca wystarczająco dużo czasu na ćwiczenie tych umiejętności lub czy metody pracy są odpowiednio dobrane. Istotne jest również czy dziecko nie ma problemów poznawczych, np. z koncentracją uwagi bądź nieprawidłowości związanych z układem ruchu. Wymienione trudności można zauważyć już na etapie edukacji przedszkolnej. Utrzymujące się w okresie wczesnoszkolnym problemy z czytaniem i pisaniem mogą być diagnozowane w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się, tzw. dysleksji. Aby więc dokładnie wyjaśnić przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu, niezbędna jest kompleksowa diagnoza, w wyniku której możliwe będzie wdrożenie odpowiednich form pomocy. Jest to tym bardziej ważne, że takie umiejętności jak czytanie i pisanie są nie tylko podstawą edukacji, ale będą też towarzyszyły dziecku przez całe życie. Warto więc zadbać o to, aby zostały opanowanie sprawnie oraz we właściwym czasie.

Karcz Karolina, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Dlaczego moje dziecko ciągle je to samo?
Jednym z naturalnych okresów rozwojowych u dzieci może być tzw. “neofobia żywieniowa”, która występuje pomiędzy 2 a 5/6 r.ż. i zmniejsza się z czasem. Dziecko w tym wieku może niechętnie próbować nowych produktów, mieć mniejszy apetyt oraz określone preferencje dotyczące, np. formy podania czy konsystencji posiłków. Nasilenie wymienionych objawów zależy od wielu czynników, m.in. nawyków żywieniowych występujących w domu czy wrażliwości sensorycznej dziecka. Jeżeli wymienione zachowania nas niepokoją, zawsze warto udać się do specjalistów, którzy określą, czy występujące trudności są rozwojowe czy też wynikają ze współistniejących problemów, np. zaburzeń integracji sensorycznej, zaburzeń funkcji aparatu artykulacyjnego, niedoborów żywieniowych. Czasami wybiórczość pokarmowa i sztywne preferencje żywieniowe związane są z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Agnieszka Rajngruber, psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel wspomagający

Jak wspierać samodzielność dziecka w przedszkolu?
Po pierwsze, jeżeli dziecko chce zrobić coś samodzielnie, dajmy mu szansę spróbować. Nie stawiajmy na perfekcjonizm, liczy się chęć i zaangażowanie. Starajmy się stopniować trudności – w pierwszej kolejności pozwólmy dziecku wykonywać czynności proste, aby udało mu się osiągnąć sukces, po czym przejdźmy do zadań bardziej skomplikowanych i złożonych. Nie wyręczajmy – jeśli wiemy, że dziecko może daną czynność wykonać samodzielnie, zachęcajmy go do tego. Wspierajmy i motywujmy dziecko – wzmacniajmy poczucie wartości dziecka poprzez komunikaty typu: „dasz radę!”, „na pewno sobie poradzisz!”, „uda Ci się!”. Pamiętajmy, że dziecko, które jest często zachęcane do samodzielności, dużo łatwiej odnajdzie się w środowisku przedszkolnym i w różnych sytuacjach zawodowych i dnia codziennego w życiu dorosłym, a wraz ze wzrostem umiejętności, będzie bardziej otwarte na nowe wyzwania i zmotywowane do pokonywania napotkanych trudności.

Joanna Matuszkiewicz, nauczyciel wychowania przedszkolnego

O nas
Kadra
AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt
O nas

Zajęcia
dodatkowe

Kadra
AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt

O nas

Zajęcia
dodatkowe

Kadra

AKTUALNOŚCI

Dla rodzica

Kontakt

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this